Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.moment-calendar.pl

Postanowienia ogólne

 1. Definicje
 2. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 3. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 4. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży
 6. Sposoby płatności
 7. Składanie i realizacja zamówień
 8. Koszt, sposoby i termin dostawy Produktu
 9. Tryb postępowania reklamacyjnego
 10. Odstąpienie od umowy
 11. Własność intelektualna
 12. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.moment-calendar.pl należy do Sary Kwiecień, wykonującej działalność gospodarczą pod nazwą MOMENT Sara Kwiecień, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Księżnej Dąbrówki 32/22, 71-826 Szczecin); NIP: 8581861600; REGON: 369049351; e-mail: czesc@moment-calendar.pl.
  2. Strona www.moment-calendar.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.moment-calendar.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
  6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. GOŚĆ – użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie bez zakładania Konta.
  3. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
  5. KONTO – Usługa Elektroniczna dostępna w Sklepie. Zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
  7. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  9. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod domeną internetową: moment-calendar.pl
  10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Sara Kwiecień, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MOMENT Sara Kwiecień, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Zygmunta Krasińskiego 74/10, 74-100 Gryfino); NIP: 8581861600; REGON: 369049351.
  11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą.
  12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
  13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827 ze zm.).
  15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   a.   zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
   b.   korzystanie z Konta w Sklepie,
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
  3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie świadczona jest nieodpłatnie i zawierana jest na czas nieoznaczony.
   2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Konta w Sklepie).
   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: czesc@moment-calendar.pl
   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 6.  WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
   1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki, nie zawiera kosztów dostawy.
   2. Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia o:
    a.   łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia,
    b.   kosztach dostawy.
   3. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
    1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie.
    2. Klient może złożyć Zamówienie jako Gość lub zalogowany użytkownik posiadający Konto.
    3. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie. Sprzedawca wysyła Klientowi wiadomość e-mail (na adres poczty internetowej podany w trakcie składania Zamówienia) będącą potwierdzeniem otrzymania oraz przyjęcia Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 7.  SPOSOBY PŁATNOŚCI
  1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
   a.  płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
   b.  
   płatność za pośrednictwem zewnętrznego elektronicznego serwisu płatności – tpay.com.
  2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer:
   54 1950 0001 2006 0050 2886 0001 (IDEA BANK),
   MOMENT Sara Kwiecień,
   ul. Zygmunta Krasińskiego 74/10, 74-100 Gryfino.
   W tytule przelewu należy wpisać NUMER ZAMÓWIENIA.
  3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności – tpay.com, Klient dokonuje zapłaty za pośrednictwem opcji szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
   1. Tpay.com (Serwis) – serwis internetowy prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do
    Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, numer NIP: 777-306-15-79, numer REGON: 300878437, prowadząca działalność pod adresem strony internetowej: www.tpay.com, posiadająca adres kontaktowy e-mail: kontakt@tpay.com;
  4. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Po tym czasie zamówienie zostaje anulowane.
 8. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
  1. Możliwość składania Zamówień dostępna jest przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
  2. Realizacja zamówień polega na skompletowaniu zamówionych przez Klienta Produktów oraz przygotowaniu ich do wysyłki.
  3. Zamówienia realizowane są w godzinach pracy Sklepu, tj. od 9:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych (tj. sobót, niedziel, świąt oraz urlopów, o których Klient zostanie poinformowany na stronie Sklepu przed złożeniem Zamówienia).
  4. Zamówienie przechodzi do realizacji po opłaceniu go przez Klienta.
 9. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
  1. Produkt zostanie wysłany po jego opłaceniu.
  2. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
  4. Klient jest informowany o kosztach dostawy Produktu na stronach Sklepu w:
   a.  Regulaminie,
   b.  w trakcie składania Zamówienia.
  5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
   1. Przesyłka kurierska – koszt 16,00 zł brutto – czas dostawy do 2 dni roboczych (od dnia zrealizowania zamówienia do dnia dostarczenia go na wskazany przez Klienta adres),
  6. Wysyłka Zamówienia realizowana jest w sposób jaki Klient wybrał podczas składania Zamówienia.
  7. Czas dostawy Produktu do Klienta uzależniony jest od sposobu dostawy, jaki wybrał Klient w trakcie składania Zamówienia.
 10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
   1. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu można dokonać wysyłając stosowne oświadczenie:
    a.  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: czesc@moment-calendar.pl,
    b.  pisemnie na adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 74/10, 74-100 Gryfino.
   2. W powyżej wspomnianej wiadomości należy podać:
    a.  informacji o przedmiocie reklamacji,
    b.  rodzaju i daty wystąpienia wady,
    c.  dane kontaktowe składającego reklamację.
   3. W powyżej wspomnianej wiadomości zaleca się złożenie jednego z poniższych żądań lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy:
    a.  żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży,
    b.  żądania wymiany Produktu na wolny od wad,
    c.  żądania obniżeniu ceny,
   4. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej przez Klienta Reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania.
   5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail chyba że Klient w piśmie reklamacyjnym określił inny sposób.
  2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać
    a.  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: czesc@moment-calendar.pl,
    b.  pisemnie na adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 74/10, 74-100 Gryfino.
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej przez Klienta Reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania.
   4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail chyba że Klient w piśmie reklamacyjnym określił inny sposób.
 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1.  Klient dokonujący zakupu ma prawo, w terminie 14 dni od dostarczenia Zamówienia, do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów związanych z odesłaniem produktu do Sklepu, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie.\
  2. Oświadczenie można złożyć:
   a.  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: czesc@moment-calendar.pl,
   b.  pisemnie na adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 74/10, 74-100 Gryfino.
  3. Sprzedawca  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym kwoty najtańszej opcji dostawy Produktu, lub do momentu otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania. Zwrot płatności zostaje dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
  4. Klient będący Konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 74/10, 74-100 Gryfino.
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.moment-calendar.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Usługodawcy. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.moment-calendar.pl bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.moment-calendar.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na niniejszej Stronie.
  4. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  5. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.